Statut Stowarzyszenia ”Akademia Wilanowska”

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

§ 1

Stowarzyszenie „Akademia Wilanowska”, zwane dalej Stowarzyszeniem  na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz.U. Nr 20 poz. 104 ze zmianami), innych przepisów prawa powszechnie obowiązujących oraz niniejszego statutu.

 

§ 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz jest miasto Warszawa.

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a dla właściwej realizacji celów statutowych może prowadzić także działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Stowarzyszenie może przystępować do innych organizacji oraz związków, na zasadach zgodnych z prawem, jeżeli ich cele są zgodne z celami Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie używa własnej odznaki oraz pieczęci okrągłej, których wzór ustala Zarząd Stowarzyszenia.

     § 3

      Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej jej członków. Stowarzyszenie dla celów realizacji swoich celów statutowych może zatrudniać pracowników.

 

 

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i ich realizacja

§ 4

Celem Stowarzyszenia jest działanie w obrębie szeroko pojętej kultury, sztuki i nauki we wszystkich jej przejawach i aspektach, w szczególności zaś na rzecz ochrony i promocji Muzeum Pałacu w Wilanowie i dawnej rezydencji wilanowskiej, a także innych miejsc i zbiorów dziedzictwa narodowego.

Stowarzyszenie pełni rolę organizacji skupiającej miłośników tradycji kulturowych, patriotycznych i obywatelskich oraz przyjaciół muzeum w Wilanowie, turystyki i innych form spędzania wolnego czasu.

Stowarzyszenie działa na rzecz utworzenia i działania wilanowskiego parku kulturowego.

Stowarzyszenie działa na rzecz propagowania edukacji.

Stowarzyszenie działa w celu rozwijania postaw społeczeństwa obywatelskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 5

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

Prowadzenie działalności związanej z organizacją targów i wystaw, mających nawiązać współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia oraz innych osób zainteresowanych jego działalnością.

Doradztwo i pomoc organizacyjną oraz szkolenie członków innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia poprzez prowadzenie działalności wydawniczej, a także prowadzenie działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności kulturalnej.

Współpracę z innymi podmiotami w zakresie wymiany doświadczeń i zbierania doświadczeń w dziedzinie szeroko pojętej kultury poprzez prowadzenie działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych.

Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia oraz inne podmioty zainteresowane jego działalnością poprzez działalność artystyczną i rozrywkową.

Wszelkie działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia, zwłaszcza przez prowadzenie działalności fotograficznej oraz działalności związanej z filmem i przemysłem wideo.

 

§ 6 

Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności.

 

Rozdział III

                       Członkowie Stowarzyszenia ich prawa i obowiązki

§ 7

Członkowie  Stowarzyszenia mogą mieć status :

a) członków zwyczajnych;

b) członków honorowych;
c) członków wspierający;

§ 8

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która:

a) zobowiąże się realizować cele statutowe Stowarzyszenia,

b) złoży pisemną deklarację członkowską,

c) uzyska pisemną  akceptację Zarządu.

2.Do Stowarzyszenia mogą przystępować również cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej

 

§ 9

Członkostwo honorowe przyznawane jest przez Walne Zebranie Członków osobom fizycznym za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia

§ 10

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać zarówno osoba fizyczna jak i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

W sytuacji, gdy członkiem wspierającym jest osoba prawna, działa ona w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.

Członkostwo wspierające nabywa się po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej i zaakceptowaniu jej przez Zarząd.

 

§ 11

1.        Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia oraz realizować czynne i bierne prawa wyborcze do Władz Stowarzyszenia, zgodnie z regulaminem wyborczym opracowanym przez Zarząd;

brać udział w działalności Stowarzyszenia;

zgłaszać opinie wnioski i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia;

uczestniczyć w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;

posiadania legitymacji Stowarzyszenia i noszenia odznaki Stowarzyszenia;

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:

a)  ścisłego przestrzegania Statutu, stosowania się do uchwał władz Stowarzyszenia,  wprowadzania ich w życie oraz wypełniania przyjętych przez siebie zobowiązania wobec Stowarzyszenia;

b )  brania czynnego udział w działalności Stowarzyszenia, a w szczególności uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków;

c)   regularnego płacenia składek członkowskich. W uzasadnionych wypadkach Zarząd może zwolnić członka od płacenia składek w całości lub częściowo.

d)  aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia;
e)  dbania o dobre imię Stowarzyszenia i przyczyniania się do wzrostu jego znaczenia;

§ 12

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

 

§ 13

Za nieprzestrzeganie Statutu Zarząd Stowarzyszenia ma prawo udzielenia członkowi upomnienia.

Za rażące nieprzestrzeganie Statutu Zarząd Stowarzyszenia ma prawo wykluczyć członka ze Stowarzyszenia. Od decyzji Zarządu członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków.

§ 14

1.      Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje z chwilą:

a)    złożenia pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia;

b)   wykluczenia ze Stowarzyszenia zgodnie z § 13 ustęp 2 Statutu;

c).  skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu z powodu nie płacenia składek przez  co najmniej okres jednego roku. Od uchwały Zarządu członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków.

2.  W przypadkach określonych w ust. 1 litera b i c  niniejszego paragrafu, Zarząd Zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczynę skreślenia lub wykluczenia, wskazując jednocześnie władzę uprawnioną do rozpatrzenia odwołania oraz termin złożenia odwołania. Uchwały w wyżej określonych sprawach mogą być zaskarżone w terminie 14 dni, od daty ich doręczenia.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna władz

§ 15

Organami Stowarzyszenia są:

1.        Walne Zebranie Członków,

2.        Zarząd Stowarzyszenia,
3.        Komisja Rewizyjna.

§ 16

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

Walne  Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia jeden raz do roku, nie później jednak niż w ciągu 6 pierwszych miesięcy danego roku, z podaniem porządku obrad przynajmniej na 14 dni przed planowaną datą zebrania.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, którą podejmuje on z własnej inicjatywy, lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, albo na pisemny wniosek 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków winien być uzasadniony i zawierać propozycję obrad.

§ 17

Do zakresu działania Walnego Zebrania Członków należy:

wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

rozpatrywanie i zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd Stowarzyszenia rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego i bilansu;

rozpatrywanie i zatwierdzanie przedstawionego przez Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia sprawozdania z prowadzonej przez nią działalności;

rozpatrywania wniosków zgłoszonych przez Zarząd Stowarzyszenia, Komisję Rewizyjną oraz członków Stowarzyszenia;

udzielanie lub odmawianie absolutorium członkom władz Stowarzyszenia;

uchwalanie Regulaminu prac organów Stowarzyszenia;

uchwalanie Statutu oraz jego zmian;

podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia;

ustalanie wysokości składek członkowskich i sposobu ich uiszczania;

przyznawanie członkostwa honorowego

określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia;

uchwalanie rocznego budżetu Stowarzyszenia;

rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;

 

§ 18

Do ważności uchwał Walnego Zebrania Członków konieczna jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia, Walne Zebranie może skutecznie obradować – bez względu na liczbę obecnych na zebraniu;

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów.

Wyjątki od quorum i większości określonych w ustępie  1 i 2 są wskazane w § 36 i § 37 Statutu.

Głosowanie jest jawne. Na wniosek każdego ze zwyczajnych członków Stowarzyszenia można zarządzić głosowanie tajne. Głosowanie tajne zarządza się również przy podejmowaniu uchwał w sprawach osobowych.

§ 19

Zarząd kieruje pracą Stowarzyszenia, reprezentuje go na zewnątrz i odpowiada za swą działalność przed Walnym Zebraniem Członków.

§ 20

 

Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 – 7 osób. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu w trakcie trwania kadencji poniżej trzech osób, uzupełnienie jego składu następuje w drodze wyborów uzupełniających na wspólną kadencję przeprowadzanych w terminie 1 miesiąca przez Walne  Zebranie Członków.

Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Stowarzyszeniu, mogą również pełnić swe funkcje społeczne. Zasady wynagradzania dla członków Zarządu ustala Walne Zebranie, wyznacza ono również upoważnionego do nawiązania stosunku pracy z osobami wchodzącymi w skład Zarządu, ( gdy są one zatrudnione w Stowarzyszeniu).

 

§ 21

Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna wybierane są na trzy  lata.

 

§ 22

Zarząd Stowarzyszenia wybiera ze swego grona Prezesa.

 

§ 23

Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż jeden raz  na 3  miesiące.

§ 24

 

Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należą:

kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;

czuwanie nad wykonywaniem uchwał Walnego Zebrania Członków;

przyjmowanie, skreślanie i wykreślanie członków zwyczajnych;

zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków;

podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjęcia zapisów i darowizn;

zatwierdzanie przygotowanych regulaminów oraz podejmowanie uchwał formułujących stanowisko Stowarzyszenia wobec aktualnych problemów lub wydarzeń politycznych, społecznych, religijnych;

występowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania Członków o nadanie członkostwa honorowego;

przyjmowanie członków wspierających;

wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.

 

§ 25

Oświadczenia i akty prawne, zobowiązania finansowe i majątkowe podpisują w imieniu Stowarzyszenia : Prezes Zarządu samodzielnie, lub dwóch innych Członków Zarządu łącznie

§ 26

Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków.

§ 27

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

§ 28

Komisja Rewizyjna składająca  się z trzech członów jest organem kontrolującym działalność Stowarzyszenia.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola działalności merytorycznej i organizacyjnej Stowarzyszenia;
b) kontrola gospodarki finansowej i majątkowej Stowarzyszenia;
c) kontrola nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia;

3.  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a)  kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
c)  prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków                                                               oraz zebrania Zarządu
d)  składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla członków Zarządu          Stowarzyszenia,
e)   składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

4.     Komisja Rewizyjna w celu wykonania swych zadań kontrolnych wobec Zarządu jest  uprawniona do:
a)   żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności    Stowarzyszenia
b)    żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

§ 29

Jeżeli skład Komisji Rewizyjnej zmniejszy się w czasie trwania kadencji Komisja Rewizyjna ma prawo powołać do swego składu 1 członka.

Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona Przewodniczącego.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

Do ważności podejmowanych przez Komisję Rewizyjną uchwał wymagana jest obecność co najmniej dwóch jej Członków spośród wszystkich prawidłowo powiadomionych najpóźniej siedem dni przed terminem jej posiedzenia.

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają, przy zachowaniu wymogów z pkt. 4, zwykłą większością głosów, przy czym w wypadku równości decydującym jest głos Przewodniczącego.

 

§ 30

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

być członkami Zarządu;

pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z
tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu,

być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej

z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej pobierać wynagrodzenia.

 

 

Rozdział VI
Fundusze i majątek Stowarzyszenia

§ 31

Dochody Stowarzyszenia składają się z:

a.        składek członkowskich,

b.        darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji,
c.        ofiarności publicznej,
d.         dochodów z majątku Stowarzyszenia.

 

§ 32

Stowarzyszenia jako osoba prawna może posiadać majątek ruchomy jak i nieruchomości.

§ 33

Dochody Stowarzyszenia są w całości przeznaczone na finansowanie działalności statutowej Stowarzyszenia.

§ 34

Funduszami Stowarzyszenia dysponuje Zarząd w ramach preliminarza budżetowego, przy czym rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i rachunkową zgodnie z obowiązującymi przepisami

Stowarzyszenia prowadzi wyodrębnioną rachunkowość w zakresie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.

 

§ 35

Na mocy niniejszego statutu zabrania się:

udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach

wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 36

Zmiana statutu  Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych, a w drugim terminie bezwzględną większością głosów bez względu na liczbę obecnych.

§ 37

Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością ¾ głosów członków zwyczajnych, przy udziale co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych;

W wypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków postanawia o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia, wskazując cele zbieżne z celami statutowymi lub inne cele społeczne.